[Trans] Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh. Cưu Ma La Thập

    Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh. Cưu Ma La Thập | 不负如来不负卿. 鳩摩罗什 Trans: Julie   寻找千年的龟兹 雀离大寺遗址 苏幕遮 公元383年呂光攻破龟兹 鳩摩罗什被俘 凉州17年 长安 草堂寺 鳩摩罗什沉思像   Hành trình tìm kiếm đất nước Quy Từ nghìn năm Di tích chùa Tước Li Đại Tự Tô mạc già Công nguyên năm 383, Lữ Quang dẫn quân…